به نام خدا

قسمتی از کاردستی بچه های کلاس چهارم در مورد ماکت منطقه و جدول محاسبه اعداد را میتوانید مشاهده کنید.

 ارسال پاسخ